BIRO OBALA d.o.o.
Ulica Stare pošte 3
6000 Koper
Telefon:    +386 5 663 87 00
FAX:          +386 5 663 87 02
E-pošta: info@biroobala.si
REFERENCE


 
 • URBANIZEM
  • OPPN »Zadrževalnik deževnih vod v Šempetru pri Gorici«
  • Pobuda za spremembe in dopolnitve prostorskih aktov v občini Lovrenc na Pohorju
  • Projektna naloga za obnovo veleposlaništva v Rimu
  • Strokovna podlaga za OPN Mestne občine Koper: Splošni pregled pobud v Mestni občini Koper
  • Strokovna podlaga za OPN Mestne občine Koper: Prostorska ureditev dela Ankaranske bonifike za spremembo namenske rabe – športno rekreacijska raba
  • Strokovna podlaga za OPN Mestne občine Koper: Demografska študija Mestne občine Koper
  • Strokovna podlaga za OPN Mestne občine Koper: Zasnova športno-rekreacijskih površin v prostoru
  • Strokovna podlaga za OPN Mestne občine Koper: Študija prostočasnih dejavnosti z vidika prostorskega razvoja Mestne občine Koper
  • Študija rabe morja Jadranskih držav s predlogom ureditve področne zakonodaje
  • Ureditev parka in otroškega igrišča pri Levjem gradu v Kopru (PZI)
  • Ureditev parka pri tržnici v Kopru (IDZ, PZI)
  • Idejna rešitev ureditve sejmišča in trga v Pivki
  • Elaborat ureditve obalnega prostora
  • Strokovna podlaga za OPN Mestne občine Koper: Metodologija pregleda prispelih pobud znotraj postopka priprave OPN v Mestni občini Koper
  • Projektna naloga za ureditev koprskega zaliva z vplivnim območjem
  • OPPN »Oskrbovana stanovanja in dom starejših občanov v Olmu«
  • Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN »Oskrbovana stanovanja in dom starejših občanov Olmo«
  • OPPN »Zazidava Ulica 15. Maja« v Kopru
  • Strokovne podlega za OPN Občine Piran: Idejni projekt krožišča Podvozna cesta
  • Strokovne podlega za OPN Občine Piran: Študija ureditve peš in kolesarskih poti na območju Lucije
  • Analiza prostora na območju letališča Portorož
  • Projektna naloga za zagotovitev prostorskih možnosti za razvoj letališča v Portorožu
  • Projektna naloga za vabljeni natečaj Strunjan
  • OPPN »Slavček«
  • OPPN za območje IPA 8 v planski celoti T 1/1: južno od Tomažičeve ulice med Morovo ulico in cesto v Simonov zaliv
  • Strokovne podlage za OPN Občine Piran: Komunalna infrastruktura
  • Strokovne podlage za OPN Občine Piran: Program opremljanja zemljišč
  • Strokovna podlaga za OPN Občine Ilirska Bistrica: Analiza stanja in teženj v prostoru, analiza razvojnih pobud ter analiza razvojnih možnosti za posamezne dejavnosti v Občini Ilirska Bistrica
  • Preverba variant trase ceste na območju Fiesa-Pacug
  • Predlog urbanistične ureditve dela območja z oznako KS-16 Spodnje Škofije
 • URBANIZEM - OSTALO
  • Rekonstrukcija in sprememba namembnosti dela objekta Zadružnega doma v Sv. Antonu
  • Rušitvena dela obstoječih objektov INDE (PGD)
  • Stanovanjska hiša v Gabrovici pri Komnu (PGD)
  • VODILNE MAPE ZA STANOVANJSKE, NESTANOVANJSKE IN GRADBENE INŽENIRSKE OBJEKTE
 • NIZKE GRADNJE - CESTE IN KOMUNALNA INFRASTRUKTURA
  • Kolesarska pot Rižana-Mostičje (IDZ)
  • Kolesarska pot Vanganel-Prade (IDZ)
  • Kolesarska pot Škofije-Sermin (IDZ)
  • Načrt parkirišča, pločnika in ekološkega otoka na mestu sedanjega igrišča v Pahorjevi ulici (PZI)
  • Cestni priključek v vasi Trpčane (IDZ)
  • Programska idejna zasnova za ureditev prometnega terminala na območju nekdanjega mejnega prehoda Vrtojba
  • Predelava črpališča in tlačnega voda v Hrpeljah (IDZ, PGD, PZI)
  • Dostopna cesta do zemljišča na Plavjah (PZI)
  • Priključek kamnolomske ceste kamnoloma Gabrovec na cesto RT-915/1376, Ilirska Bistrica – Grda Draga v km 6,285 (PZI)
  • Polnilnice za električne avtomobile (PZI)
  • Most čez Badaševico na Semedelski promenadi (IDZ, PGD)
  • Komunalna infrastruktura in ceste v območju OPPN »Oskrbovana stanovanja in dom starejših občanov v Olmu« (IDP, PGD)
  • Bencinski servis z osebjem v Vrtojbi (PGD, PZI, PID)
  • Začasne prometne ureditve
  • Poglobitev akvatorija ob Semedelski promenadi (sanacija morskega dna) (PGD, PZI)
  • Cesta in pripadajoča komunalna infrastruktura v Ulici 15. Maja (PGD, PZI, PID)
  • Projektna dokumentacija za zunanjo ureditev pri izgradnji stanovanjske soseske v Ulici 15. Maja (PGD, PZI, PID)
  • Projektna dokumentacija za cesto in pripadajočo komunalno infrastrukturo v ulici 15. Maja (PGD, PZI, PID)
  • Ureditev območja Slavček (IDP, PGD, PZI)
  • Sanacija plazu Šmarje na cesti G1-11/1062 Koper-Dragonja (PZI)
  • Načrt krožišča Agraria na križišču Ceste na Markovec in Ulice 15. Maja (PZI)
  • Krožišče Supernova na križišču na Ankaranski cesti (PZI)
  • Načrt krožišča na križišču Tomšičeve ulice in Ulice 15. Maja ter na križišču na drugi strani mostu na Ulici 15. Maja (PZI)
  • Načrt parkirišča ob priključku krakov Semedela in obračališče za tovornjake ob Citroenovi stavbi v Kopru (PZI)
  • Ureditev obale in komunalna infrastruktura (IDP, PGD, PZI, PID)
  • Ureditev kasete v Serminu
  • Kolesarska steza Bertoki-Pobegi (PZI)
  • Dodatni priključek gradbišča predora Markovec na državno cesto (PZI)
  • Parkirišče ob občinski stavbi v Pivki (PGD)
  • Preplastitev ceste in pločnika ter JR na Pristavi pri Šempetru (PZI)
  • Rekonstrukcija Kolodvorske ceste (PZI)
  • Rekonstrukcija ceste Vrhnika-Podpeč (PZI)
  • Zunanja ureditev in komunalna infrastruktura za Olimpijski bazen (IDP, PGD, PZI)
  • Rekonstrukcija lokalne ceste LC 135010 Ambrožič-Ostrožno Brdo (PZI)
  • Projektna dokumentacija Tičjek II, Gornji Grad (IDP, PGD, PZI)
  • Cesta G2-102/1035 Spodnja Idrija ter G2-102/1034 Spodnja Idrija-Godovič (IDP)
  • Povezovalne poti za dostope do zemljišč za gradnjo nove železniške proge Divača-Koper (IDZ)
  • Dodatna dostopna pot do vstopnega portala predora T2 iz vasi Beka (IDZ)
  • Ureditev krožišča v centru Šempetra (idejna rešitev)
  • Nadomestna retencijska površina zaradi izgradnje trgovskega objekta Planet Tuš (IDZ, PGD, PZI)
  • Kanaliziranje hudournika v Novi ulici v Kopru (PZI)
  • Biološka čistilna naprava in odvajanje meteornih vod (PZI)
  • Kanalizacija Pristaniške ulice v Kopru (IDZ)
  • Betonska ploščad za postavitev mobilnih rezervoarjev za aditive (IDZ, PGD, PZI, PID)
  • Preplastitev ceste Laze, Predlože in parkirišče mladinskega centra v Vrtojbi in ceste Griči, Krožne, Zapučke (PZI)
  • Projektna dokumentacija za zunanjo ureditev okolice pošte Ilirska Bistrica s parkiriščem (PGD)
  • Kolesarske poti na odseku Parenzana-Bivje in Dekani-Miši (IDZ)
  • Zunanja ureditev in komunalna infrastruktura poslovno stanovanjske četrti Toncity (IDZ, IDP, PGD)
  • Ureditev komunalne infrastrukture in ureditev obale ob komunalnih privezih v Kopru (PZI)
  • Ureditev komunalne infrastrukture v območju vojašnice Pivka (IDP)
  • Ureditev prehoda ceste preko železniških tirov pri Kontrisu v Luki Koper (PGD, PZI)
  • Krožišče Kampel-Brdo na cesti Koper-Vanganel ter cestna ureditev za dve avtobusni postajališči (PZI)
  • Zunanja ureditev in komunalna infrastruktura pri poslovno stanovanjski četrti Barka 3 (IDP, PGD)
  • Prva izravnava nivelete pri prehodu na objekte v razcepu Srmin (PZI, PZR, PID, POV)
  • Ureditev okolja in zunanje kanalizacije ob centru Planet Tuš Koper (PGD, PZI)
  • Odvodnjavanje trase naftovoda (PZI, PID)
  • Zunanja ureditev in komunalna infrastruktura za Olimpijski bazen v Kopru (IDP, PGD)
  • Rekonstrukcija regionalne ceste Solkan-Čepovan (PZI)
  • Rekonstrukcija LC Koritnice-Mašun (PZI)
  • Servisna cesta in ureditev dostopa do portalov tunelov Osapske doline za novo dvotirno progo Divača-Koper (IDP)
  • Načrt kanaliziranje melioracijskega kanala (IDZ, PGD, PZI)
  • Meteorna kanalizacija Suhorje (IDZ, PZI)
  • Prestavitev osi Ulice Vena Pilona, sanacija podpornega zidu v profilu 36 ter ureditev varne poti v šolo Anton Ukmar
  • Nov dostop do objekta na Ulici Vena Pilona 26 in dostop do balinišča na Markovcu iz Ulice Vojke Šmuc
  • Odvodnjavanje vzhodnega dela Kaset 1A, 2A, 3A v Luki Koper (PZR, PZI)
  • Gradnja priključka 32C na fekalno omrežje Luke Koper (PZR, PZI)
  • Ureditev površine ob skladišču Interevrope in avtocentra Porsche za namene skladiščenja (PZI)
  • Kolesarske poti na območju Mestne občine Koper (IDP)
  • Krožišče na Markovcu (IDP, PZI)
  • Parkirišče tovornjakov s povezovalno cesto in objektom carine ter špediterjev pred izstopom iz tovornega pristanišča v Kopru (PGD, PZI)
  • Vodovodni priključek NL DN 100 za potrebe stanovanjskega kompleksa Seča (PGD, PZI)
  • Vodovod Goriče-Famlje (PGD, PZI)
  • Rezervoar Gradišče pri Divači (PGD, PZI)
  • Projektna naloga za Denivelacijo ceste Zore Perello-Godina
  • Denivelacija ceste Zore Perello-Godina (IDZ, IDP, PGD)
  • Projektna naloga za rekonstrukcijo Jadranske ceste od odcepa za Sermin do Bolnišnice Valdoltra
  • EE terminal na pomolu II v Luki Koper (IDZ, IDP, PGD)
  • Krožišče na južni cesti ob nameravani gradnji trgovskega centra za objekt trgovski center Koper (IDP, PZI, PZR)
  • Betonarna v Črnotičah (IDP, PGD, PZI, PZR, POV)
  • Kolesarska steza ob LC Koper Vanganel na odseku Kampel-Vanganel (PZI)
  • Preplastitev vozišča in ureditev enostranksega pločnika ob javni poti Škocjan-Bertoki, odsek Škocjan-Arjol (PZI)
  • Zunanja ureditev za stanovanjski objekt Dvojček v Sv. Antonu (PZI)
  • Ureditev odvodnjavanja ceste ob veterini v Luki Koper (PZI)
  • Rekonstrukcija lokalne ceste in izgradnja kanalizacije v vasi Narin (PZI)
  • Dovodni cevovod pitne vode v območju Parka vojaške zgodovine v Pivki (IDP, PGD, PZI)
  • Odvajanje in čiščenje komunalne vode na kompleksu Instalacije Sermin (PZI)
  • Razširitev parkirišča in izvedba obračališča pri OŠ Anton Ukmar (PZI)
  • Bencinska črpalka Sermin (IDZ, PGD, PZI, PID)
  • Fekalna kanalizacija v naselju Kal (IDZ, PGD, PZI)
  • Armirano betonska hala za reciklažo plastičnih izdelkov na Kozini (IDP, PGD, PZI)
  • Asfaltni plato zunanjega skladišča v Luki Koper (PZI)
  • Projektantski in gradbeni nadzori